​ 
        زمان مراجعه آقایان:روزهای زوج ساعت 8 الی 11​    
 
 
   11زمان مراجعه خانم ها:روزهای فرد ساعت 8 الی​    ​​  

 
 
  
 
 
​​​​​​​​​​