عنوان

ماندگاری جمعیت در روستاها مستلزم حمایت از اقتصاد پایه آن‌هاست

متن

تصویر

https://rkh.bonyadmaskan.ir/Picture/Maskan2.jpg,

تاریخ خبر

1395/11/30