عنوان

تعیین تکلیف اعتبار اختصاص یافته مدیریت بحران خراسان رضوی

متن

شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در باره اعتبار چهار صدوبیست و چهار میلیاردریالی که در مرحله نخست ،از محل دوازده قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران درخصوص جبران خسارت به استان اختصاص یافته است ،تصمیم گیری کرد. جانشین رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گفت: از این رقم صدو نود ویک میلیاردریال شامل اعتبارتملک دارایی و هزینه ای و دویست و سی و دومیلیارد ریال شامل تسهیلات جبران خسارت است. محمدمقدوری افزود: بنا برنظر شورا، تسهیلات جبران خسارت عمدتا در اختیار بنیاد مسکن استان قرار می گیرد تا صرف مقاوم سازی ساختمان ها در شهرهای باکمترازبیست و پنج هزارنفرجمعیت و روستاها شود. معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خراسان رضوی با اشاره به فرونشست دشت های استان افزود : دستگاه های ذی ربط باید علاوه براتخاذ تدابیرفوری و اطلاع رسانی، ظرف یک ماه آینده برنامه های خود در این زمینه را جمع بندی و به شورا ارائه دهند.

تصویر

http://www.bonyadmaskan.ir/DocLib16/وام%20و%20تسهیلات/پول.jpg,

تاریخ خبر

1395/09/17