ضمیمه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
آدرس کامل محل سکونت
  
  
شرایط خاص
  
سابقه اجرایی و فعالیت
  
  
کدام عنصر برای نشان دادن در این نما "جذب مشمول وظیفه به صورت امریه" وجود ندارد.