پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
شنبه 3 فروردین 1398 13:18
تنظیمات
نوع نمایش

محدوده گزارشنوع گزارش


گزارش بازدید صفحات به تفکیک روز در محدودهء 30 روز
نمایش نموداری
دایره ای خطی سطحی ستونی
نمایش آماری
 تاریخ نزولیتعداد بازدید صفحات
1 1398/01/027
2 1398/01/01266
3 1397/12/29254
4 1397/12/28356
5 1397/12/27315
6 1397/12/26246
7 1397/12/25316
8 1397/12/24256
9 1397/12/23366
10 1397/12/22470
123