پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
سه شنبه 2 بهمن 1397 15:59
تنظیمات
نوع نمایش

محدوده گزارشنوع گزارش


گزارش بازدید صفحات به تفکیک روز در محدودهء 30 روز
نمایش نموداری
دایره ای خطی سطحی ستونی
نمایش آماری
 تاریخ نزولیتعداد بازدید صفحات
1 1397/10/19293
2 1397/10/18255
3 1397/10/17303
4 1397/10/16330
5 1397/10/15534
6 1397/10/14145
7 1397/10/13416
8 1397/10/12246
9 1397/10/11148
10 1397/10/10344
12