اندازۀ تصویر
  
  
18.jpg18500 x 25030 KB 1396/12/6 11:25 غ.م
۲۰۱۷۰۸۰۸_۱۱۳۷۴۰.jpg۲۰۱۷۰۸۰۸_۱۱۳۷۴۰448 x 25227 KB 1396/5/29 11:23 غ.م
431804086_212763.jpg431804086_212763904 x 1280253 KB 1396/6/6 10:48 غ.م
Arm_JPG480-270.jpgArm_JPG480-270480 x 27010 KB 1396/4/12 10:51 غ.م
IMGP8927.JPGIMGP8927448 x 29776 KB 1396/5/31 09:46 غ.م
IMGP9108.JPGIMGP91081184 x 784302 KB 1396/5/18 12:42 غ.و
NewsPic1.pngNewsPic1275 x 171101 KB 1394/5/3 01:30 غ.و
استاندار.JPGاستاندار4928 x 32646174 KB 1396/7/2 09:17 غ.م
افتتاح طرح هادی فریمان.JPGافتتاح طرح هادی فریمان3412 x 19201797 KB 1396/6/6 10:48 غ.م
بازدید خبرنگاران از مناطق زلزله زده.JPGبازدید خبرنگاران از مناطق زلزله زده4928 x 32647452 KB 1396/6/6 11:10 غ.م
بازدید شبانه از مناطق زلزله زده.JPGبازدید شبانه از مناطق زلزله زده4928 x 32646626 KB 1396/6/6 11:10 غ.م
بازدید قاضی زاده از فریمان.JPGبازدید قاضی زاده از فریمان448 x 33637 KB 1396/6/26 11:29 غ.م
بازدید مهندس حق شناس از پروژه.JPGبازدید مهندس حق شناس از پروژه4928 x 32646163 KB 1396/6/6 11:10 غ.م
بازدید نجار از مناطق زلزله زده.jpgبازدید نجار از مناطق زلزله زده1280 x 960143 KB 1396/6/6 10:48 غ.م
بازسازی مسکن روستایی.JPGبازسازی مسکن روستایی448 x 29783 KB 1396/6/6 11:10 غ.م
بخشدار بخش رضویه شهرستان مشهد.JPGبخشدار بخش رضویه شهرستان مشهد448 x 29788 KB 1396/6/25 10:48 غ.م
دیدار با فرماندار درگز.JPGدیدار با فرماندار درگز4608 x 25924206 KB 1396/6/6 11:19 غ.م
عروسی زوج زلزله زده2.JPGعروسی زوج زلزله زده24928 x 32646462 KB 1396/6/6 11:20 غ.م