جنسیت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
چنانچه علاوه بر موارد فوق مطلب يا پيشنهادي در خصوص نحوه انجام خدمات و اصلاح روشهاي انجام كار در زمينه مورد نظر خود داريد مرقوم فرماييد:
  
کدام عنصر برای نشان دادن در این نما "پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجو ع از خدمات" وجود ندارد.