پیوست
  
  
شرح
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی درنظر دارد تعداد محدودی واحد مسکونی از مجتمع های مسکونی نسیم یک مشهد واقع در بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی بلوار عصمتیه تقاطع سجادیه به شرح ذیل به متقاضیان واگذار نماید. 1-تعداد واحدهای قابل واگذاری69واحد از بلوکB 2-کلیه واحدها دارای انباری وپاکینگ اختصاصی 3-زیر بنا ی واحدها 65-88-92متر مربع 4-زمان تحویل واحدها خرداد1401 5-شرایط پرداخت بهاء واحدها: الف) 40درصد بها واحد در زمان تنظیم قرارداد ب) 15درصد بهاء واحدها زمان تحویل واحد ج)-مابقی مبلغ واحد،در طول مدت 20ماه 6-شرایط اولیه متقاضیان: الف) تاکنون هیچگونه واحد مسکونی از بنیاد مسکن دریافت نکرده باشد. ب)-متقاضی متاهل وبالای 18 سال سن باشد.( زنان سرپرست خانوار وبالای 35سال از این بند مثتثنی می باشند) ج)- متقاضی توان پرداخت بهاء واحد را داشته باشد. 7--مشخصات فنی مجتمع ها: اسکلت قالب تونلی تعداد بلوک:5بلوک طبقات : 10 طبقه نما سازی: سنگ ونمای پاشنی پنجره واحدها Upvcبا شیشه دوجداره گرمایش واحدها پکیچ بعهده بنیاد مسکن رادیاتور بعهده خریدار سرمایش خرید ونصب کولر آبی وگازی بعهده خریدار انشعابات آب وگاز بصورت مشترک برق مستقل آسانسور 8نفره(600کیلو گرمی) 13 نفره باربر(1200کیلو گرمی) 7-آدرس محل مراجعه: متقاضیان میتوانند از مورخ29/5/1399 به آدرس ذیل مراجعه نمایند: مشهد بلوار امام علی (ع) بلوارشهید رفیعی- انتهای شهید رفیعی7 مجتمع مسکونی فجر5 دفتر فروش وواگذاری وتلفن 09029660046 و 05138915444 آقای شخم گر وراستی :05135228661 / محمد مهدی شخم گر مسئول فروش وواگذاری مسکن شهری
  
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی در نظر دارد تعداد محدودی واحد مسکونی از مجتمع مسکونی فجر5 بلوک 4واقع در بزرگراه امام علی بلوار شهید رفیعی انتهای رفیعی7– به متقاضیان واگذار نماید. (الف) مشخصات کلی وشرایط: 1-تعداد بلوکها:4 2-تعداد طبقات: 12طبقه 3-تعداد واحدهای قابل واگذاری : 70واحد 4-کلیه واحدها دارای انباری و پارکینگ اختصاصی 5-متوسط زیر بنای واحدها: 85-90-142متر مربع 6-زمان تحویل واحدها: اردیبهشت1401 ب)-شرایط پرداخت بها واحد ها: 1-40درصد بهای واحد در زمان تنظیم قرارداد 2-15درصد بها زمان تحویل واحد 3-45درصد مبلغ واحدها در طول مدت 20 ماه ج)-شرایط اولیه متقاضیان : 1-تاکنون هیچگونه واحد مسکونی از بنیاد مسکن دریافت نکرده باشد 2-متقاضی متاهل و بالای 18 سال سن داشته باشد(زنان سرپرست خانواده و بالای 35 سال از این بند مستثنی میباشند .) 3-متقاضی توان پرداخت وجه را داشته باشند د) مشخصات فنی: 1-اسکلت قالب تونلی تمام بتنی 2- تعداد طبقات :12نماسازی سنگ و نمای پاششی 3- پنجره upvc با شیشه دو جداره 4-گرمایش: پکیج بعهده بنیاد مسکن ، رادیاتور بعهده خریدار ، 5- سرمایش : کولر گازی خرید کولر بعهده متقاضی 6- دو دستگاه آسانسور 8 نفره (600کیلوگرمی ) و 13 نفره باربر (1200کیلوگرمی ) 7- واحدها خام وبدون نصبیجات می باشد 8-انشعابات آب بصورت مشترک برق وگاز مستقل متقاضیان میتوانند جهت بازدید وانتخاب واحدها ازروز سه شنبه مورخ4/6/1399به آدرس پروژه واقع در مشهد بزرگراه امام علی بلوار شهید رفیعی انتهای رفیعی7 حضوری مراجعه نمایند نمایند متقاضیان پس از بازدید میتوانند جهت تشکیل پرونده وواریز وجه از مورخ10/6/1399 به ادرس فوق(محل پروژه )به آقای شخم گر وراستی مراجعه ویا با تلفن05138915444 05135228661وهمراه09029660046تماس حاصل فرمایند